Sınav Kuralları
 • Öğrencilerin, sınav listesinde isimlerinin belirtildiği salonda sınava girmeleri gerekmektedir. İsmi listede bulunmayan öğrenciler, fakültenin tespit ettiği salonda sınava girmek zorundadır.
 • Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Kendine sınav hakkı sağlamak üzere Yakın Doğu Üniversitesi’nden aldığı belgeyi başkasına vererek kullandıran veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanan öğrenci uzaklaştırma cezası alır.
 • Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan ve/veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir.
 • Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini değiştirmek yetkisi sınav gözetmenlerine aittir. Sınava giren öğrencilerin yoklaması, sınav salonu yoklama listesi ile yapılacak ve salon başkanı, gerekli gördüğünde sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak sınav kâğıtlarını dağıttıracaktır.
 • Yoklama kağıdı sınav esnasında sınav salonunda bulunan öğrenciler tarafından imzalanır, sınav bitiminden sonra imzalanamaz.
 • Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra gelen öğrenciler salon başkanının izni olmadan sınava alınmayacaklardır.
 • Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler sınav gözetmeninin izni olmadan sınav salonundan dışarı çıkamaz.
 • Sınavı bitiren öğrencilerin, sınav salonundan çıkmalarına izin verildiği andan itibaren sınav salonuna giriş yasaktır.
 • Öğrencilerin sınava; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri yasaktır. Salonlara giriş esnasında görevliler metal dedektörü ile arama yapar, bahsi geçen cihazlar sınav salonuna sokulmaz.
 • Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları veya bunlara teşebbüs etmeleri, salondaki gözetmenlerin izni olmaksızın, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, sınav gözetmenlerinin izni olmadan yerlerinden kalkmaları sınav kurallarına aykırıdır.
 • Sınav kâğıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.
 • Sınav kağıdını teslim etmek için yerinden kalkan öğrenci, o andan itibaren sınav kağıdı üzerinde değişiklik yapamaz.
 • Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, sınav gözetmenleri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak, sınav düzenini bozmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Bu durumda ilgili öğrencilerin kimlikleri, hataları ve disiplin soruşturmasına konu olabilecek davranışları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılması hususu sınav tutanağında belirtilecektir.
 • Sınavın bitiminde sınav kağıtları ve yoklama listeleri salondaki gözetmenler tarafından toplanacaktır.