Dersler (Yıllık Program)

ZORUNLU DERSLER

I. Sınıf Ders KoduDers AdıKRAKTS
OZH 101Medeni Hukuk812
KMH 102Hukuk Başlangıcı47
KMH 103Anayasa Hukuku812
OZH 104Roma Hukuku47
MEK 107İktisat47
TUR 100Türk Dili ve Edebiyatı I-II45
BİL 100Bilgisayar I-II44
İNG 100İngilizce I-II44
Seçmeli Ders42
Toplam4460
II. Sınıf Ders KoduDers AdıKRAKTS
OZH 201Borçlar Hukuku (G.H)812
KMH 202İdare Hukuku812
KMH 203Genel Kamu Hukuku66
KMH 204Ceza Hukuku (G.H)812
KMH 205Hukuk Tarihi44
KMH 206Uluslararası Hukuk66
MEK 207Kamu Maliyesi43
İNG 200İngilizce III-IV43
Seçmeli Ders42
Toplam5260
III. Sınıf Ders KoduDers AdıKRAKTS
OZH 301Borçlar Hukuku (Ö.H)812
KMH 302İdari Yargı66
KMH 303Ceza Hukuku (Ö.H)66
OZH 304Medeni Usul Hukuk66
OZH 305Ticaret Hukuku88
KMH 306Hukuk Felsefesi33
OZH 307Eşya Hukuku88
KMH 308Vergi Hukuku66
KMH 310Hukuk Sosyolojisi33
Seçmeli Ders42
Toplam5860
IV. Sınıf Ders KoduDers AdıKRAKTS
OZH 401Ticaret Hukuk812
AİT 100Atatürl İlk. Ve İnk. Tarihi44
OZH 404İcra İflas Hukuku67
OZH 406Miras Hukuku66
OZH 407İş Hukuku812
KMH 408Ceza Usul Hukuku69
OZH 409Devletler Özel Hukuku45
ADT 410Adli Tıp43
Seçmeli Ders42
Toplam5860

Seçmeli Dersler

Ders KoduDersin AdıKRAKTS
OHS215Tüketici Haklarının Korunması42
KHS214İnsan Hakları42
OHS313Sağlık Hukuku42
KHS317Kriminoloji42
KHS415KKTC Anayasası42
KHS419KKTC Ceza Usul Hukuku42
KHS420KKTC Şahadet Hukuku42
OHS436KKTC Medeni Usul Hukuku42

Toplam Kredi: 204
Toplam AKTS: 240

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

OZH 101 - Medenî Hukuk - 8
Bu ders, Medeni Hukuk başlangıç hükümlerini,Kişiler Hukukunu,Aile Hukukunu kapsamaktadır.Medeni Kanunun başlangıç hükümleri kısmında ,M.K.nun 1-7. maddeleri arasında düzenlenen hukukun uygulanması, dürüstlük kuralı,iyiniyet ,takdir yetkisi,ispat yükü,resmi sicil ve senetler ile ilgili düzenlemeler anlatılmaktadır.Kişiler Hukuku kısmında,kişi-kişilik kavramları,gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı;sona ermesi ,kişinin ehliyetleri,ad-ikametgah,hısımlık kavramları,kişiliğin korunması,tüzel kişiler anlatılmaktadır.Aile Hukuku kısmında ise,nişanlanma,evlenme,evlenmenin genel hükümleri,mal rejimleri,evlenmenin sona ermesi,soybağı,velayet ve vesayet gibi konular ele alınmaktadır.

KMH 102 - Hukuk Başlangıcı - 4
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukukî muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekân bakımından uygulanmaları, pozitif hukuk-tabiî hukuk ayrımı, hukukun bölümleri (kamu hukuku-özel hukuk ayrımı), muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadırlar.

KMH 103 - Anayasa Hukuku (Temel lkeler) - 8
Anayasa Hukukunun İç Kamu Hukukundaki konumu ; Anayasa Hukukunun İdare Hukuku, Genel Kamu Hukuku ile ilişkileri; Anayasa Hukukunun Yöntemi; Anayasa Hukukunun kaynakları; Anayasacılık Akımı ve Anayasalar; Anayasa çeşitleri; Anayasaların yapılış ve kabul ediliş yöntemleri Anyasanın Üstinliği İlkesi; Anayasa Üstünlüğünün Güvencesi: Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Siyasi ve Hukuki Denetimi;Devlet, Devletin Kurucu Öğeleri; Devlet Şekilleri: Birimsel (üniteler) Devlet, Federal Devlet; Devlet İşlevleri: yasama ve yasama işlemi ; yürütme ve yürütme işlemi ;Siyasi Temsil ; Seçme, Seçilme Hakları; Seçim Sistemleri ; Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasi Rejimler: Meclis Hükümeti Rejimi ; Parlamenter Rejim; Başkanlık ve Yarı-başkanlık rejimleri; siyasi partiler
2). Türk Anayasa Hukuku ve Siyasi Yaşam1.

OZH 104 - Roma Hukuku - 4
Roma devletinin, özel olarak siyasal tarihi, Roma Hukuku kaynakları, Corpus Iuris Civilis, Roma Hukukunun modern kanunlaştırmalara temel oluşturan, Ortaçağdan sonraki gelişmesi, genel kavramlar, Kişinin Hukuku Eşya Hukuku kavramları, Roma Usul Hukuku ve Borçlar Hukuku, modern hukukları etkiler;

KMH 105 - Siyaset Bilimi - 4
Bu derste devlet, egemenlik, iktidar ve otorite, meşruluk, siyasal katılma, siyasal seçkinler, siyasal partiler, baskı grupları, propaganda, siyasetin toplumsal ve psikolojik temelleri, çağdaş siyaset kuramındaki ana akımlar (davranışsalcılık, modernleşme teorisi, eleştirel teori, postmodernizm) ele alınmaktadır.

MEK 107 - İktisat - 4
Mikro iktisat teorisi ana başlığı altında ve birinci dönem boyunca fiyat teorisi, bölüşüm ve dış ticaret, uluslararası Ekonomi konuları işlendikten sonra ikinci dönemde makro iktisat ana başlığı altında istihdam, millî gelir, millî hâsıla ve para-kredi konuları ele alınmaktadır. Politik Ekonomi Ek Üretim Tarzlarının oluşumu, özel mülkiyetin ortaya çıkması, Devlet mekanizmasının oluşması sermayenin dönüşümü ve dolaşımı ve dönüşümü Ek. Krizler.

Bahar Dönemi

OZH 201 - Borçlar Hukuku (Genel.Hükümler) - 8
Borç kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme bu dersin başlıca konularıdır. Sözleşmelerin oluşumu, yapısı, temsil, haksız fiil, alacağın temliki ve borçların devri bu konularla birlikte incelenir. Ayrıca, sorumluluk kavramı, kusursuz sorumluluk ve çeşitleri, borçtan doğan hukukî sonuçlar ve borcun ifası konuları da bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

KMH 202 - İdare Hukuku - 8
İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idarî sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezî idare ile yerel idare kavramları anlatılır.

KMH 203 - Genel Kamu Hukuku - 6
Bu dersin birinci kısmında Eski Yunan’dan Orta
Çağ sonuna kadar ortaya çıkan devlet doktrinleri, felsefî ve sosyal temelleriyle birlikte ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise modern devlet düşüncesinin oluşum süreci, Macchiavelli’den Jean-Jacques Rousseau’ya kadar ele alındıktan sonra, çağdaş dünyada devlet düzenleri içinde kamu hürriyetleri ve demokratikleşme süreçleri incelenmektedir.

KMH 204 - Ceza Hukuku (G.H) - 8
Ceza hukukunun tanımı ve türleri; ceza normu, kanunluk ilkesi ve bu ilkenin dayandığı alt ilkeler, ceza kanununun yer ve kişi yönünden sınırları, kavramını ve suçun maddi ve manevi unsurları, suçun ortaya akış biçimleri (nitelikli suç, teşebbüs, tehlikelilik hali ), suçun hukuki sonuçları ( ceza, güvenlik tedbirleri), cezalandırılabilirliğin ortadan kalkması, bu dersin başlıca konularıdır.

KMH 205 - Hukuk Tarihi - 4
Orta Asya’daki kadim Türk hukuk tarihi, İslâm hukuku (kaynakları, klâsik hukuk okulları, klâsik İslâm hukukunun ilkeleri), Osmanlı hukuk sistemi, Osmanlı hukukunda reform süreci, Kıt’a Avrupası kanunlarının iktibası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze hukuk reformunun gelişimi bu dersin başlıca konularıdır.

KMH 206 - Uluslararası Hukuk - 6
Uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler, devlet niteliği kazanamamış topluluklar ve belirli ölçüde özel kişiler arasındaki ilişkileri hukuk dalıdır. Dersin başlıca konuları, andlaşmalar, yapılageliş kuralları, hukuk genel ilkeleri,hukuksal işlemler, devlet, devletin unsurları ve uluslararası yetkileri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütler,özel hukuk kişileri, uluslararası hukukun mekânsal kuralları çerçevesinde uluslararası deniz, hava ve uzay ve çevre hukuku, diplomasi ve konsolosluk ilişkileri tanıma, halefiyet, uluslararası sorumluluk,devletler hukuku uyuşmazlıklarının giderilmesi ve silahlı çatışmalar hukukudur.

MEK 207 - Kamu Maliyesi - 4
Dersin temel amacı, üçüncü sınıfta okutulacak olan vergi hukuku dersi için altyapı oluşturmaktır. Genel vergi teorisi, kamu gelirleri, bütçe, hazine borçları bu dersin başlıca konularıdır.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

OZH 301 - Borçlar Hukuku (Ö.H) - 8
Genel olarak sözleşme tipleri , satım, kira, hizmet, istisna gibi özel sözleşme türleri ile karma ve birleşik sözleşmeler ile kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler incelenir.

KMH 302 - İdari Yargı - 6
Bu derste esas olarak hukukun üstünlüğü kavramı çerçevesinde idarenin yargısal denetimi ile ilgili konular dünya üzerindeki belli başlı idarî yargı sistemleriyle birlikte mukayeseli olarak ele alınır. Türkiye’de idarî yargının ve idare mahkemelerinin gelişimi anlatıldıktan sonra idarî yargıdaki dâvâ çeşitleri incelenir ve idarî yargılama usûlü irdelenir.

KMH 303 - Ceza Hukuku (Ö.H) - 6
Bu ders kapsamında çeşitli suç tipleri ayrıntılı olarak incelenir.

OZH 304 - Medeni Usul Hukuku - 6
Medeni Usûl Hukukuna genel bir girişten sonra, mahkemeler teşkilâtı, görev ve yetki konuları, dava, tahkikat, deliller, yargılama usûlleri, davadaki özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm ve tahkim konuları bu ders kapsamında ayrıntılı olarak incelenir.

OZH 305 - Ticaret Hukuku (Giriş, Ticarî İşletme ve Şirketler Hukuku) - 8
Dersin başlıca konuları şöyle sıralanır: Tâcir kavramı (yasadaki tanımı, hakları ve ödevleri), ticarî işletme kavramı, ticaret sicilleri, ticarî dâvâlar, ticarî defterler, markalar, ticaret unvanı, bağımlı ve bağımsız tâcir yardımcıları, haksız rekâbet; şirketlere ilişkin genel bilgiler, âdi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket limited şirket ve kooperatif.

Ders Kitabı: Prof. Dr. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 1997.
Prof. Dr. Reha Poroy, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 1991.
Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul, 2001.

KMH 306 - Hukuk Felsefesi - 3
Tarihsel gelişimi içerisinde Hukuk Felsefesi; hukukun içermesi gereken değerleri vb. konuları araştıran ve genel felsefe ile iç içe bir bilim dalı görünümüyle karşımıza çıkmaktadır. Çağımızda ise hukuk felsefesi arşitektonik (mimari) bir bilim konumundadır. Çünkü hukuk felsefesi; toplumun politik, ekonomik, sosyokültürel... durumu gibi faktörler uzantısında hukuk düzeninin ana planını çizmekte ve yasa koyucuya sunmaktadır. Bu plan aracılığıyla , özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere tüm çağdaş değerler anayasa’ya oradan da tüm yasalara geçirilmektedir. Eski S.S.C.B Anayasasının “üretim araçlarının mülkiyetinin topluma ait olduğunu” belirleyen birinci maddesi gibi bu yaklaşımın tam tersini öngören anayasalar da, hukuk düzeni- hukuk felsefesi ilişkisini ya da hukukun temelindeki felsefenin belirleyiciliğini en açık biçimiyle somutlaştırmaktadırlar.

Ders Malzemesi: Felsefe Ders Notları, Prof.Dr.Cahit Can

OZH 307 - Eşya Hukuku - 8
Medenî hukukun kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetinden doğan ilişkileri düzenleyen bölümünü oluşturan bu derste başta mülkiyet olmak üzere aynî haklar, zilyetlik, tapu sicili, menkul ve gayrimenkul mülkiyeti incelenir.

KMH 308 - Vergi Hukuku - 6
Hukuk Sosyolojisi öncelikle, Hukukun; insanlar arası ilişkilerin doğrudan bir ürünü olarak nasıl varlık kazandığını açıklamakta ve bu konumuyla hukukun; devletin oluşumundan önce de var olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu nedenle “ubi societas ubi ius” (nerede toplum varsa orada hukuk vardır) gerçekliğini günümüzden 2000 yıl önce saptamış bulunan Roma’lı hukukçular hukuk sosyolojisi’nin de öncüsü sayılır. Ancak, hukuk bir kez (kendiliğinden) oluştuktan ( ya da devletin varlık kazanmasının ardından) oluşturulduktan sonra, insanların yaşamını doğrudan etkilemekte ve böylece de; hukuk – sosyal olgu, hukuk- değer ve sonuçta hukuk- norm sorunları ortaya çıkmaktadır. Daha da önemlisi; olan – olması gereken ikileminin içerdiği karşıtlıklar, güncel sosyal realite içerisinde kendiliğinden varlık kazanmakta bu gerçeklik kimi toplumsal ivmelere, yönelimlere ve giderek devrimlere yol açabilmektedir.
İşte, burada belirtilmiş ve belirtilmemiş tüm bu sosyal-hukuksal gelişmelerin anlaşılması ve açıklanması görevi hukuk sosyolojisine düşmektedir.
Özetle salt normlardan oluşan bir bütün şeklinde ele alınacak bir “hukuk” bilim değildir çünkü normatif bilim yoktur. Hukuk, bilim sıfatını ancak; hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi verilerinden oluşmuş bir bütün olarak anlaşıldığı zaman kazanabilmektedir.
Yukarıda sayılmış bilimlerin yabancısı bir hukukçu hukukçu değil, sadece bir hukuk teknisyenidir. Bu gerçeği göz önüne alan yasa koyucu da salt bu nedenle, Adalet Yüksek Okullarını (hukuk teknisyeni yetiştirmek amacıyla) açmış bulunmaktadır.

KMH 310 - Hukuk Sosyolojisi - 3
Bu ders kapsamında vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler, idarî kurallar, vergilendirme tekniği ve vergi uyuşmazlıkları incelenir. Ayrıca Türk vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin hukukî vergi gereç ve cezaları nitelikleri de bu ders kapsamında ayrıntılı olarak ele alınır.

Bahar Dönemi

OZH 401 - Ticaret Hukuk (Kıymetli Evrak, Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku) - 8
Kıymetli evrakla ilgili genel bilgiler, çek, senet, poliçe ve bono gibi kıymetli evrak türleri; gemi, geminin tâbiyeti, gemi sicili, gemi üzerindeki aynî haklar, donatan, kaptan, deniz kazaları, eşya ve yolcu taşıma sözleşmeleri, deniz aşırı satışlar; sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin devlet tarafından denetimi, mal, hayat, sorumluluk sigortaları ile deniz ve kara taşımacılık sigortaları bu dersin kapsamında yer alırlar.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Yakın Dönem Osmanlı Tarihi ile Osmanlı devletinin 19. Yüzyıl ortalarından itibaren içine girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, Millî Mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ve sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında, Atatürk ilkelerinin felsefî temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

OZH 404 - İcra İflas Hukuku - 6
Bu ders kapsamında icra teşkilâtı, ilâmsız ve ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tesbit ve istirdat dâvâları, haciz, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu,rehnin paraya çevrilmesi yoluyla talip ihtiyatî haciz; iflâs hukuku kapsamında ise iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs yolları, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi ve konkordato konuları incelenir.

OZH 406 - Miras Hukuku - 6
Kanuna dayanan mirasçılık, murisin iradesine dayanan mirasçılık ve mirasın intikali ana başlıkları altında mirasçı zümreleri, ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, mirasın reddi ve taksimi bu dersin başlıca konularıdır.

OZH 407 - İş Hukukuve Sosyal Güvenlik - 8
Bu derste işlenen başlıca konular, iş hukukunun tarihi gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akti, iş aktinin şekil ve çeşitleri, iş akti yapma serbestliği ve sınırları, iş aktinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş aktinin sona ermesi; sendikalar hukuku, işveren ve işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika üyeliği, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları; sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, yönetimi ve faydaları olarak sıralanır.

KMH 408 - Ceza Usul Hukuku - 6
Hukuku dersinde, ceza muhakemesi hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları ; ceza muhakemesi kurallarının yorumu, uygulama alanı, ceza muhakemesinin yürüyüş şeması ve şartları ; ceza muhakemesinde insan hakları ve ceza muhakemesinin ilkeleri ; ceza muhakemesi teşkilatı ; ceza muhakemesine katılan kişiler ; ceza muhakemesi işlemleri ; ceza muhakemesinde ispat ; koruma tedbirleri ; ceza muhakemesinin yürüyüşü ; denetim muhakemeleri (kanun yolları) ; özel ceza muhakemeleri ; emniyet tedbirleri muhakemesi ve ceza hakiminin hukuki sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

OZH 409 - Devletler Özel Hukuku - 4
Bu ders kapsamında, vatandaşlık, yabancılar hukuku,kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku ayrıntılı olarak incelenmektedir.Birinci yarıyılda Türk Vatandaşlık Hukukunun temel prensipleri, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı yolları ile Türk yabancılar hukukunun yabancının ülkeye girişi, ikameti,çalışma hakkı doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi gibi konular uyum yasalarıyla yapılşan son değişikliklere göre anlatılmaktadır.İkinci yarıyılda öncelikle kanunlar ihtilafının temel prensipleri,yabancı unsurlu ihtilaflarda şahsın kukuku, aile hukuku, ayni haklar, miras, sözleşme, haksız fiil.sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar konusundaki bağlama kuralları işlenmektedir.Dersin son konusunu Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi,teminat,adli yardım,yabancı mahkeme kararlarının ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi oluşturmaktadır.

ADT 410 - Adli Tıp - 4
Bu ders postmortem muayene ve kimliklendirme, postmortem değişiklikler ve ölüm nedeni ile ilişkisi, adli otopsi, yaralanma bulguları ve yaralanma nedenleri arasındaki ilişki, zehirlenmeler ve cinsel suçlar konularını kapsamaktadır. Ceza ehliyeti kavramı, akıl hastalarının ceza hukuku ve medeni hukukta değerlendirilmesi incelenmektedir.