Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Adı Soyadı: Durmuş Tezcan
Doğum Tarihi:1969
Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:

 • Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1969
 • Seminer Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1970
 • Doktora Hukuk Fakültesi Brüksel Üniversitesi 1976

Akademik Unvanlar:

 • Yardımcı Doçent Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi 1982
 • Doçent Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi 1984
 • Profesör Hukuk Fakültesi Dokuz Eylül Üniv. 1990
 • Doçent unvanını aldığı tarih: 8 Ekim 1984

Kitaplar

 1. TEZCAN Durmuş, Territorialité et conflits de juridictions en droit pénal international, AÜSBF yay., Ankara,1983, VIII+463 s.
 2. TEZCAN Durmuş, Haksız Yakalama ve Tutuklama (Önleyici ve Giderici Tedbirler), DEÜ Hukuk Fakültesi yay., Ankara, 1989, 159 s.
 3. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan, Ceza Özel Hukuku, Fakülteler Kitabevi, Izmir, 2000, 542 s.
 4. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan, Ceza Özel Hukuku, Fakülteler Kitabevi, Izmir, 2002, 2.baskı, 777 s.
 5. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Ceza Özel Hukuku, 3.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2006, 749 s.
 6. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Ceza Özel Hukuku, 4.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2006, 792 s.
 7. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Ceza Özel Hukuku, 5.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2007, 856 s.
 8. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz /ÖNOK Murat, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2006, 488 s.
 9. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU, 2.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2004, 672 s.
 10. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, TC Adalet Bakanlığı yay, Ankara, 2004, 348 s.
 11. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2002.
 12. TEZCAN Durmuş, Avrupa’da Düşünce Özgürlüğü, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yay., Ankara, 2002, (çeviri), 100 s.
 13. TEZCAN Durmuş, Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap, D.E.Ü. Yayını, İzmir 2003, (Sunuş + Önok M/Eker B/Soyer S/Ekiz S’nin katkılarıyla çeviri), 141 s.
 14. TBB CMUK TASARISI Komisyonu Tarafından Hazırlanan CMUK TASARISI TASLAĞI, Ankara, 2004 (Komisyon Başkanı Prof.Dr. Durmuş TEZCAN, bkz. s.VI, s.8), 248 s.
 15. AKINCI/ ARTUK/ BAYRAKTAR/ CİHAN/ DEMİRBAŞ/ DÖNMEZER/ GÖK/ HAFIZOĞULLARI/ İÇEL/ KAISER/ KARABENLİ/ KARAGÖZ/ KUNTER/ ÖZTÜRK/ SELÇUK/ SOYASLAN/ ŞAFAK/ TEZCAN/ TEZEL/ YENİSEY, Ceza Hukuku El Kitabı, Beta yay., İstanbul 1989, s.175-190; s.261-270.
 16. TEZCAN D./ KUTLU M./ ÖĞÜTÇÜ M./ SANCAKTAR O. İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü.Hukuk Fakültesi yay., İzmir, 1996, 347 s.
 17. Prof. Dr. Durmuş TEZCAN /Yrd. Doç. Dr. Meltem Kutlu GÜRSEL/Yrd. Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR/Yrd. Doç. Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ, İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, Genişletilmiş 2.baskı, D.E.Ü. Yayını, İzmir 2001
 18. TEZCAN I. et D., Le terrorisme international et le trafic des stupéfiants, (A.Ü.Rektörlüğü tarafından 17-18 Nisan 1984’de Ankara’da düzenlenen Uluslararası Terörizm Sempozyumunda sunulan tebliğlerin Fransızcaya çevirisi), A.Ü. yay., Ankara, 1984, 334 s.
 19. TEZCAN I. et D., Procès de l’attentat d’Orly (19 février – 2 mars 1985), (Fransızcaya tercüme ve/veya yayına hazırlama), AÜSBF yay., Ankara, 1985, 87 s.
 20. TEZCAN I. ve D., Orly Saldırısı Davası, Şahit ve Avukat Beyanları 19 Şubat – 2 Mart 1985), (Türkçeye tercüme ve/veya yayına hazırlama), AÜSBF yay., Ankara, 1985, 85 s.
 21. Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Getirdikleri (Milliyet 27.05.2005 İKÜ Eki- Kollektif çalışma: ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA/SAYGILAR)
 22. Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri (Milliyet 28.05.2005 İKÜ Eki- Kollektif çalışma: ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA/SAYGILAR)

(Mevzuat Derlemesi Olarak) :

 • TEZCAN D./ KUTLU M./ ÖĞÜTÇÜ M./ SANCAKTAR O. (Derleyenler), İdare Hukuku Mevzuatı C.I : İdari Yargıyla İlgili Kanunlar, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi yay, İzmir, 1998, 2. b.
 • TEZCAN D./ KUTLU M./ ÖĞÜTÇÜ M./ SANCAKTAR O.(Derleyenler), İdare Hukuku Mevzuatı C.II (İdare Hukuku Genel Hükümleriyle İlgili Kanunlar), D.E.Ü.Hukuk Fakültesi yay., İzmir, 1998, 2. b.

Makaleler

 1. TEZCAN Durmuş, Bilgisayarın Hukukta Kullanılması ve Özellikle Adli Sicil Sisteminin Mekanik Hale Dönüştürülmesi, Adalet Dergisi, Yıl: 70, 1979, No:1-2, s.53-79,
 2. TEZCAN Durmuş, La protection des utilisateurs des systèmes d’Informatique juridique : Rapport sommaire concernant la position de la Turquie, in Actes du cinquième symposium sur l’informatique juridique, Avrupa Konseyi yay., Strasbourg, 1979, N° CJ-IJ Sy : (79) 14, s.109-111,
 3. TEZCAN Durmuş, Atatürk Hukuk Devriminin Bir Yönü: Adlî Kapitülasyonlardan Uluslararası Ceza Hukukunun Modern İlkelerine Geçiş, in ATATÜRK’E ARMAĞAN, Birleşmiş Milletler Türk Derneği yay.,No:8, AÜSBF/BYYO Basımevi, Ankara, 1982, s.167-190,
 4. TEZCAN Durmuş, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığını Önleme Tedbirleri, AÜSBF Dergisi, c.XXXVII, 1982/ No: 3-4, s.205-215,
 5. TEZCAN Durmuş, A propos de la nouvelle loi relative au droit international privé et à la procedure civile internationale en Turquie (+La traduction de la loi relative au droit international privé et à la procedure civile internationale), Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1978, N° XVIII, AÜ Basımevi, Ankara, 1982, s.109-126,
 6. TEZCAN Durmuş, 6570 Sayılı Kanunda Öngörülen Kira, in Prof. Fehmi YAVUZ’a ARMAĞAN, AÜSBF/BYYO Basımevi, Ankara, 1983, s.147-158,
 7. TEZCAN Durmuş, Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu, AÜSBF Dergisi, c. XXXVIII, 1983/ No: 1-2, s.159-180,
 8. TEZCAN, Durmuş, La convention de Londres sur le statut des forces de l’Otan et le principe de territorialité en droit pénal international, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1979, N° XIX, AÜ Basımevi, Ankara, 1983, s.149-164,
 9. TEZCAN Durmuş, Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeni İçinde Ceza Hukukunun Yeri, in Prof. Aziz KÖKLÜ’ye ARMAĞAN, AÜSBF/BYYO Basımevi, Ankara, 1984, s.447-472,
 10.  TEZCAN Durmuş, Yurt Dışında İşlenen Suçlarda Türk Hukuku Bakımından Yabancı Ceza Kanununun Değeri Sorunu, AÜSBF Dergisi, c. XXXIX, 1984/ No: 1-2, s.111-156,
 11. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Tedhiş Suçları İçinde Ermeni Tedhiş Davalarından Üç Örnek, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 1984, AÜSBF/BYYO Basımevi, Ankara, 1985, s.103-128,
 12. TEZCAN Durmuş, Şiddet ve Uluslararası Önlemlerde İletişim Araçlarının Rolü, 1985 Yılı 8. Seminer Tutanakları (UNESCO), s.75-78,
 13. TEZCAN Durmuş, Türk Hukukunda Diplomatik Yargı Bağışıklığı, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 1985, Ankara, 1986, s.137-167,
 14. TEZCAN, Durmuş, Uluslararası Terör Olayları İçerisinde Ermeni Teröristlere Ait Davaların Değerlendirilmesi, Anarşi ve Teröre Karşı Atatürkçülük’te Bütünleşme Sempozyumu, Konya, 18-19 Nisan 1985, Tebliğler, s. 45-51.
 15. TEZCAN, Durmuş, Uluslararası Terör Suçlarında Uluslararası Yardımlaşma, Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu, Sivas, 24-26 Nisan 1985, Bildiriler, s.103-109.
 16. TEZCAN, Durmuş, Şiddet ve Uluslararası Önlemlerde İletişim Araçlarının Rolü, Kitle İletişim Araçları ve Şiddet konulu semineri, Terör Suçlarında Uluslararası Yardımlaşma, Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu, Sivas, 24-26 Nisan 1985, Bildiriler, s.103-109.
 17. TEZCAN Durmuş, Ceza Hukuku Açısından Bağımlılık Yaratan Maddeler Alışkanlığı, AÜSBF Dergisi, c.XXXXI, 1986/ No: 1-4, s.293-305,
 18. TEZCAN, Durmuş, Bref aperçu de l’évolution de la législation sur l’enseignement supérieur en Turquie depuis l’avénement de la république, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1980-81, N° XX, AÜ Basımevi, Ankara, 1986-, s.289-296,
 19. TEZCAN, Durmuş, Résumé et extraits de la loi n° 2547 du 4 novembre 1981 sur l’enseignement supérieur, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1980-81, N° XX, AÜ Basımevi, Ankara, 1986-, s.297-308,
 20. TEZCAN, Durmuş, La nouvelle loi relative à la rectification de la filiation des enfants nés d’unions non consacrées par un acte de mariage et à l’enregistrement de ces unions en tant que mariage, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1980-81, N° XX, AÜ Basımevi, Ankara, 1986-, s.309-313,
 21. TEZCAN Durmuş, Türk Ceza Kanunun Ön Tasarısı ve Yurt Dışında İşlenen Suçlar, Manisa Barosu Dergisi, 1987/Temmuz, No: 22, s.18-31,
 22. TEZCAN Durmuş, Uyuşturucu Maddelerin Yasa Dışı Ticaretini Önleyici Tedbirler, Türk İdare Dergisi, Yıl : 59, 1987/Aralık, no:377, s.39-62,
 23. TEZCAN, Durmuş, Adli Kapitülasyonlardan Milli Egemenliğe, Milli Egemenlik Sempozyumu (Antalya, 1987) , TBMM- KSYK yay,
 24. TEZCAN Durmuş, Türk Ceza Kanunun Ön Tasarısına Göre Vatana İhanet Suçları ve Milli Yararlara Aykırı Hareketler, Manisa Barosu Dergisi, 1988/Temmuz, No: 26, s.1-17,
 25. TEZCAN Durmuş, Terörizm ve Uluslararası Yardımlaşma, in Prof.Dr. Yaşar KARAYALÇIN’A 65 YAŞ ARMAĞANI, Ankara, 1988, s.693-704,
 26. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Terör Suçlarında Uluslararası Yardımlaşma, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1988, c.1, sy.1, s. 19-27
 27. TEZCAN Durmuş, 3842 Sayılı Yasa Açısından Yakalama ve Tutuklama, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1994, c.4, sy.1-2 ,s.27-38
 28. TEZCAN, Durmuş, Çek Suçları Bakımından Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerininin Korunması Hakkında Kanun İle İlgili Bazı Değerlendirmeler, Manisa Barosu Dergisi, 1990/Ocak, No: 32, s.10-18,
 29. TEZCAN Durmuş, Cezaların İnfazı, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük, Selvi yay., Ankara, 1991, s. 31-36,
 30. TEZCAN Durmuş, Çoğulcu Demokrasilerde İnsan Hakları Açısından Ulusal Egemenlik, VIII. Milli Egemenlik Sempozyumu (Denizli, 22.4.1992), TBMM-KSYK yay. no. 53, s.85-91,
 31. TEZCAN Durmuş, Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması, Anayasa Yargısı 8 (Anayasa Mahkemesinin 29.Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Ankara, 25 – 27 Nisan 1991), s. 385-392.
 32. TEZCAN Durmuş, Cürüm Eşyasını Satın Alma ve Saklama Suçunun Tarihi Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durumu, Kuyumculuk Sektörünün Sorunları : 1, Kanaat Matbaası, İzmir, 1992, (8 s.+ 2 s. Anket Uygulaması ve Sonuçları),
 33. TEZCAN Durmuş, İnsan Haklarının Çeşitleri ve Türk Anayasaları, Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi Sempozyumu (İzmir, 9.9.1992), TBMM – KSYK yay, 10 s.
 34. TEZCAN Durmuş, 3842 sayılı Yasayla CMUK’da Yapılan Değişiklikler Işığında Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuklama, Bülten (Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı), Mart/1993, Sayı: 14, s.33-36,
 35. TEZCAN Durmuş, 3842 sayılı Yasa Açısından Yakalama ve Tutuklama, S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, 1994, S. 1-2, s. 27-38,
 36. TEZCAN Durmuş, Saldırgan Savaş ve Devletlerarası Ceza Hukuku, Prof.Dr. İlhan ÖZTRAK’A ARMAĞAN, AÜSBF Dergisi, c.XXXXIX, 1994/ No: 1-2, s.349-363,
 37. TEZCAN Durmuş, Ceza Hukuku Alanında Türk İtalyan İlişkileri, Prof.Dr. İlhan ÖZTRAK’A ARMAĞAN, AÜSBF Dergisi, c.XXXXIX, 1994/ No: 1-2, s. 365- 371,
 38. TEZCAN Durmuş, Türk Ceza Kanunundaki Değişiklikler Açısından Uyuşturucu Madde Tedarik Suçları, Prof.Dr. H.Yılmaz GÜNAL’A ARMAĞAN, AÜSBF Dergisi, c.XXXXIX, 1994/ No: 3-4, s.429-437,
 39. TEZCAN Durmuş, 3842 sayılı Yasa Açısından Yakalama ve Tutuklama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nunda Yapılan Son Değişikler Sempozyumu, Konya, 1-2 Mart 1993, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.4, 1994, Sayı: 1-2, s.27-38,
 40. TEZCAN Durmuş, Les relations turco-italiennes en matière de droit pénal, in Relazioni Turco – Italiane Attraverso La Storia, (Journées des universitaires turcs et italiens sur le thème “Relations Turco – Italiennes à travers l’histoire”, Ankara, 23 – 25.9.1993), Ankara Üniversitesi yay., Ankara, 1994, s. 109 – 117,
 41. TEZCAN Durmuş, Türk İdare Hukuku Açısından Yerel Yönetimler ve Denetimi, TODAIE Yönetim Disiplini Sempozyumu, Ankara, 12-14 Ekim 1994, Tebliğler TODAİE tarafından basılmıştır. Yönetim Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1995, c. 1, s. 257-271,
 42. TEZCAN Durmuş, Bozkurt-Lotus Davasının Uluslararası Hukuktaki Önemi ve Yeri, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst. yay. organı), c. II, Sayı: 4-5, Yıl: 1994-1995, s. 267-274,
 43. TEZCAN Durmuş, Fransız Yerel Yönetimlerinin Hesaplarının Yargısal Denetimi : Bölgesel Hesap Mahkemeleri(çeviri)(Prof.Dr. Michel BELANGER’nin “Le controle juridictionnenel des comptes des collectivités locales françaises : Les chambres régionales des comptes” isimli makalesinin çevirisi), Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran\1995, Sayı: 17, s. 5-10
 44. TEZCAN Durmuş, Arkeolojik Kültür Varlıklarının Korunması ve Milletlerarası Ceza Hukuku, in Prof.Dr.Oral SANDER’e ARMAĞAN – AÜSBF Dergisi, yıl 1996,
 45. TEZCAN Durmuş, İdari Cezalar Reformu, Yeni Türkiye, 1996 Temmuz-Ağustos, Sayı : 10, s.751-757,
 46. TEZCAN Durmuş, L’extradition en droit turc, Revue de Science ciminelle et de Droit pénal comparé, 1996/4, s.801-814,
 47. TEZCAN Durmuş, Tüketicinin Korunması Kanununda Öngörülen Cezalar, İzmir Barosu Dergisi, 1997/1, Ocak- Mart, s. 34- 41
 48. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Suçları Kovuşturmada Katedilen Yol : Uluslararası Nüremberg Askeri Mahkemesinden Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine, Prof.Dr. Kenan TUNÇOMAĞ’a ARMAĞAN, İstanbul, 1997, İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğ. Öğ.ve Yard. Vakfı yay., s. 481- 490.
 49. TEZCAN Durmuş, Çevre Suçları İle İlgili Bazı Değerlendirmeler, Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na ARMAĞAN, İzmir, 1997, D.E.Ü. Hukuk Fak. Dön. Sermaye İşl. yay., No : 81, s. 349-378
 50. TEZCAN Durmuş, İnsan Hakları ve Adli Soruşturmanın Hukuki Çerçevesi, Uluslararası Sempozyum, Polis Akademesi, Seminer, Konferans, Sempozyum Bildiriler Dizisi : 2, Em. Gen. Md.ğü yay., Ankara, 1997, s. 197-198
 51. TEZCAN Durmuş, Ceza İşlerinde Uluslararası Yardımlaşmada Avrupa Ceza Alanının Kolluk Boyutu, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi – Uluslararası Sempozyum, Polis Akademesi, Seminer, Konferans, Sempozyum Bildiriler Dizisi : 3, Em. Gen. Md.ğü yay., Ankara, 1997, s. 179-190
 52. TEZCAN Durmuş, (Türkçeye çeviren),(Yazarı : Prof.Dr. Jean-Claude GAUTRON) Avrupa Yurttaşlığı ve Fransa’daki Hukuki-Siyasi Tartışma, Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na ARMAĞAN, İzmir, 1997, D.E.Ü. Hukuk Fak. Dön. Sermaye İşl. yay. No : 81, s. 399-416
 53. TEZCAN Durmuş, (Türkçeye çeviren),(Yazarı : Prof.Dr. Antoine VIALARD) Fransız Devrimi Ara Dönem Hukuku (Le droit intermédiaire révolutionnaire), Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na ARMAĞAN, İzmir, 1997, D.E.Ü. Hukuk Fak. Dön. Sermaye İşl. yay. No : 81, s. 379-389
 54. TEZCAN Durmuş, (Türkçeye çeviren),(Yazarı : Prof.Dr. Jacques SOUBEYROL) Bir Devrimin Doğumu ve Ölümü : 1791 ve VIII. Yıl Anayasaları (Naissance et mort d’une révolution : Les constitutions de 1791 et l’an VIII), Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na ARMAĞAN, İzmir, 1997, D.E.Ü. Hukuk Fak. Dön. Sermaye İşl. yay. No : 81, s. 391-397
 55. TEZCAN Durmuş, (Türkçeye çeviren),(Yazarı : Prof.Dr. Jean-Claude GAUTRON) Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Siyasi Dengeleri, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2, 1997, s. 133-146
 56. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Suçlulukla Mücadelede INTERPOL ve Faaliyetleri, in Prof.Dr. Nurullah KUNTER’e ARMAĞAN, İ.Ü. Hukuk Fak. yayını, İstanbul, 1998, s.355-365
 57. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesinde Yapılan Yargılamalar Açısından (Kolluk Soruşturması Kapsamında) Türkiye ile İlgili Gözlemler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce İzmir Polis evinde Ekim 1997’de düzenlenen Adli Kolluk Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı yayını, Ankara, 1998
 58. TEZCAN, Durmuş, Siyasal ve Yönetsel Yozlaşmanın Uluslararası Boyutları, Polis Bilimleri Dergisi, 1998, Cilt 1, Sayı: 2, s. 15-23
 59. TEZCAN Durmuş, Türkiye Hakkında Yapılan Kişisel Başvuruların Mahiyeti ve İrdelenmesi, İnsan Hakları ve Yargı (Sorunlar ve Çözümler), Ankara, 1998, Adalet Bak. yay., s. 54 vd,
 60. TEZCAN Durmuş, La lutte contre la corruption en Turquie, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXII/No: 48, İstanbul, 1998,
 61. TEZCAN Durmuş, L’expérience turque du droit des collectivités locales, La réunion sud-est européenne au sujet de “Changements organisationnels dans le domaine de l’administration publique, notamment au regard de l’administration régionale et des collectivités locales à l’aube du XXI e siècle” ( Thessalonique, 19 -21 fevrier 1998 ),
 62. TEZCAN Durmuş, Örgütlenme Hakkının Sınırları Açısından Siyasi Partileri kapatma Kararlarına Karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ortaya Koyduğu Eğilim, Anayasa Yargısı 16 (Anayasa Mahkemesinin 37.Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Ankara, 26 – 27 Nisan 1999), s. 130-142,
 63. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Ceza Hukukunda Mülkilik (Ülkesellik) Prensibi ve NATO Kuvvetlerinin Statüsüne Dair LONDRA Andlaşması, Askeri Yargıtay’ın 85. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Ankara, 1999, s. 418-447,
 64. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni Oluşumu ve Türkiye, İstanbul Barosu Dergisi, 1998/4, s. 848 vd,
 65. TEZCAN Durmuş, 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısı Bakımından Yurtdışında İşlenen Suçlar, Prof. Dr. Sahir ERMAN’na ARMAĞAN, İstanbul, 1999, s.745-767,
 66. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni Oluşumu ve Türkiye’ye İlişkin Bazı Kararlar Hakkında Gözlemler, Polis Dergisi, 1999, Yıl 5, Sayı: 18, s. 33-47,
 67. TEZCAN Durmuş, La lutte contre la corruption des cadres politiques et administratifs au moyen de la sanction pénale, (Séminaıre international organisée par l’Instıtut international des Sciences administratives et sa section nationale turque-TODAIE), Ankara, 15-17 octobre 1997, in La corruption politique et administrative – Political and Administrative Corruption, IISA – Bruxelles/ TODAİE – Ankara, 1999, s.157-184,
 68. TEZCAN, Durmuş, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 70. Yılında İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu, CMUK 70. Yıl Sempozyumu, Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi Kriminoloji ve Ceza – Ceza Usul Merkezi yayını, İstanbul, 1999,
 69. TEZCAN Durmuş, Fransız Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf, Adalet Dergisi, 2000, Sayı 2, s.47- 62,
 70. TEZCAN Durmuş, Fransız Ceza Usul Kanununda Yer Alan Üst Mahkemeler İle İlgili Hükümler, Adalet Dergisi, 2000, Sayı 2, s.103-110,
 71. TEZCAN Durmuş, Mesures préventives et répressives du trafic de stupéfiants en Turquie, in Scientific-Applilied International Seminar on Different Aspects of Criminal Policy vis–a-vis Narcotic Drugs – Collection of Lectures by the International Dpeakers, 2, The Judiciary of Islamic Republic of Iran, Dec. 2000), éd. Journal officiel, Décembre 2000. pp.64-96 (Farsça çeviririsi). (Séminaire international organisé par le Ministère de la justice iranienne, Téhéran-Iran, 9-12 mai 2000, Fransızcası 23 s.)
 72. TEZCAN Durmuş, Organize Suçlar ve Bu Suçlarda Mağdurun Hakları ve Tanıkların Korunması, Adalet Dergisi, 2000, Sayı 3, s.9-31,
 73. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Ceza Divanı, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu yayını, Ankara, 2000, c. 1, s. 271-289,
 74. TEZCAN Durmuş, Organize Suçlulukla Mücadelede Özel Ceza Muhakemesi Tedbirleri, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu yayını, Ankara, 2000, c. 2, s. 139-142,
 75. TEZCAN, Durmuş, Fransız Hukukunda Vücutta Arama ve Türk Hukukunda Durum, Prof.Dr.Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000,s.211 vd.
 76. TEZCAN Durmuş (Türkçeye çeviren), (Yazarı : Prof.Dr. Antoine VIALARD), Kirliliğe Karşı Mücadele Alanında Uluslararası Deniz Hukukundaki Gelişim, Prof.Dr.Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000,
 77. TEZCAN, Durmuş, Réprimer la corruption : sanctions pénales et mesures de révention en Turquie, 5ème Conférence pour les services spécialisés dans la lutte contre la corruption (Conseil de l’Europe), Hotel Tarabya – Istanbul / Turquie, 15 – 17 Novembre 2000, 22 s .
 78. TEZCAN, Durmuş, Punishing corruption: penal sanctions and preventive measures, 5th European Conference of Specialised Services in the Fight against Corruption (Consil of Europe), Hotel Tarabya – Istanbul (Turkey), 15-17 November 2000, 22 s .
 79. TEZCAN Durmuş, Türk İdari Yargı Sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi, 2000 Yılında İdari Yargı, Danıştay 2000 Sempozyumu – Bildirileri, Danıştay yay, Ankara, 2000,
 80. TEZCAN Durmuş, Mağdurun Hakları ve Tanıkların Korunması, in CEZA HUKUKU REFORMU, Umut Vakfı yay, İstanbul, 2001, s.73-84
 81. TEZCAN Durmuş, Türk İdare Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Arifesindeki Yerel Yönetimlerin İşlemleri Üzerindeki Vesayet Denetimi, Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan, İzmir 2001, s.667-675.
 82. TEZCAN Durmuş, L’expérience turque du droit des collectivités locales, Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan, İzmir 2001, s.659-667
 83. TEZCAN Durmuş, Ceza Davalarında Çarpraz Sorgu, Prof. Dr. T. Tufan YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001, s.637-643.
 84. TEZCAN Durmuş, Rüşvetin Cezalandırılması: Cezalar ve Önleyici Tedbirler, Prof. Dr. T. Tufan YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001, s.643-686.
 85. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Verdiği Kararların Yaptırım Gücünün Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, in Kopenhag Kriterleri Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin Ortak Paydaları mı ?, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2001.
 86. TEZCAN Durmuş, İnternet Karşısında Özel Hayatın Korunması ve Adli Yardım, INTERNET HUKUKU ( İzmir, 21-22 Mayıs 2001), İzmir 2002, s.
 87. TEZCAN Durmuş, Haksız Rekabeti (Veya Rekabete Aykırı Davranışları) Önlemede İdari Cezalar, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2002, yıl 2, C. 2, Sayı 1, s.16-51
 88. TEZCAN Durmuş, La compatibilité du droit turc avec l’institution d’un Procureur européen dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, AGON (Bulletin trimestriel de l’Université de Liège), 9 ème année, 2002/ janvier-mars, n° 34, pp.29-33
 89. [PDF]La compatibilité du droit turc avec l’institution d’un Procureur
  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat – HTML sürümü
  La compatibilité du droit turc avec l’institution d’un Procureur européen dans
  le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne 1 …
  europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/ contributions/pdf/tezcan.pdf –
 90. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Yargısı ve Türkiye İle İlgili Kararlar, YARGIÇ VE SAVCILAR İÇİN AVRUPA İNSAN HAKLARI YARGISI SEMİNERLERİ (İZMİR, 18-22 MART 2002) www.inhak-bb.adalet.gov.tr/dkaynak/dkaynak.htm
 91. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye’ye Yansıması, Askeri Yargıtay Dergisi, Yıl 15, 2003, Sayı 1, s. 14 vd.
 92. TEZCAN Durmuş, Ateşli Silahların Kişilerce Alım ve Bulundurulmasının Denetimi, Polis Dergisi, Yıl 9, 2003, Sayı 36, s. 353 vd.
 93. TEZCAN Durmuş, Adil (Dürüst) Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı Açısından İdari Uyuşmazlıkların Konumu, Yıldızhan YAYLA’ya Armağan, Galatasaray Üniv. yay, İstanbul, 2003, s. 469-484
 94. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan, İnsan Hakları Açısından Tanzimat Ceza Kanunları, Gündüz Aybay Armağanı, Aybay yay, İstanbul, 2004, s.240-252.
 95. TEZCAN Durmuş, La position de la Turquie au regard de la lutte contre la fraude et le crime organisé, Gündüz Aybay Armağanı, Aybay yay, İstanbul, 2004, s.253-268.
 96. TBB CMUK TASARISI Komisyonu Tarafından Hazırlanan CMUK TASARISI TASLAĞI, Ankara, 2004 (Komisyon Başkanı Prof.Dr. Durmuş TEZCAN, bkz. s.VI, s.8), 248 s.
 97. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI Hakkında DEÜ Hukuk Fakültesi Raporu (Hazırlayanlar:: Prof.Dr. Durmuş TEZCAN- Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM), Türk Ceza Hukuku Derneği yay, İstanbul, 2004, s.151-178.
 98. TÜRK CEZA KANUNU REFORMU, I.Kitap : Toplumsal Değişim Sürecinde TÜRK CEZA KANUNU REFORMU PANELİ (Ankara 21-22 Mayıs 2004), TBB yay, Ankara, 2004 ( Bkz. Durmuş TEZCAN, s.156-159).
 99. TÜRK CEZA KANUNU REFORMU, II.Kitap : Makaleler, Görüşler, Raporlar : DEÜ Hukuk Fakültesinin TÜRK CEZA KANUNU TASARISI Hakkındaki Görüşü :Hazırlayanlar:: Prof.Dr. Durmuş TEZCAN- Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM), TBB yay, Ankara, 2004.
 100. TEZCAN Durmuş, Terör ve Örgütlü Suç Davalarında Uluslar Arası Ceza Hukuku Alanında Yaşanan Sorunlar, Çetin Özek Armağanı, İstanbul, 2004, s. 848-858
 101. TEZCAN Durmuş, Kamu Görevlilerine Uygulanan Disiplin Cezalarının Hukuki Niteliği ve Adil Yargılanma Hakkı, Çetin Özek Armağanı, İstanbul, 2004, s. 859-874
 102. TEZCAN Durmuş, Ulusal Mahkemelerin Evrensel Yargı Yetkisi ve Belçika Kuralı, Hukuk Kurultayı 2004, Ankara Barosu yayını, Ankara, 2004, c.II, s.128-145 ( TEZCAN Durmuş, Ulusal Mahkemelerin Evrensel Yargı Yetkisi ve Belçika Örneği, Hukuk ve Adalet Dergisi, 2004/1, s. 77 vd.)
 103. TEZCAN Durmuş, Entraide judiciaire internationale en matière de criminalité transnationale organisée en Turquie, Digesta Turcica, n°1, Ankara, 2005, pp. 57-88.
 104. TEZCAN Durmuş, Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları, Prof.Dr.Şeref GÖZÜBÜK’e Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s.327-342
 105. TEZCAN Durmuş, AİHS ve Ek Protokoller ile Güvence Altına Alınan Haklar ve AİHS’de Yer Almayan Temel Haklar, İnsan Hakları (Konferans-Panel-Sempozyum), Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Merkezi, Ankara, 2006, s.239-277 (Ayrıca bkz. 2.b, Ankara 2007, s. 239-277).
 106. TEZCAN Durmuş, İnsan Hakları ve Baro, İnsan Hakları-Konferans, Panel ve Sempozyumlar, Ankara Barosu İnsan Hakları Araştırma, Uygulama ve Danışma Merkezi yayını, 2.b, Ankara 2007, s. 513 vd.
 107. TEZCAN Durmuş, Droits procéduraux des détenus et comment informer les suspects de leurs droits (lettre de droits), Digesta Turcica, n°2, Ankara, 2006 pp. 187-197
 108. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Ceza Divanı Açısından Uluslararası Adli Yardım, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, c.5, Sayı 1-2, Aralık 2006, s.103-123.
 109. TEZCAN Durmuş, Fransa’da ve Belçika’da Savcılık, Bir Adli Organ Olarak Savcılık (Uluslararası Seminer -6-9 Temmuz 2006), TBB yay, Ankara, 2006, s.33-43
 110. TEZCAN Durmuş, (TBB’den Av.Özcan Çine ve Doç.Dr.İbrahim Şahbaz’ın katkılarıyla), Bir Adli Organ Olarak Savcılık-Genel Rapor, Bir Adli Organ Olarak Savcılık (Uluslararası Seminer -6-9 Temmuz 2006), TBB yay, Ankara, 2006, s.294-306
 111. TEZCAN Durmuş, Bilişim Teknojileri ve Temel Hak ve Özgürlükler, Bilişim Teknojileri Sempozyumu, Hotel Dedeman Istanbul, 5-7 Şubat 2007, (Avrupa Konseyi ve Adalet Akademesi tarafından düzenlenmiştir), 10 s.: Prof.Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniv. Yay., Istanbul, 2008 c. 1, s. 685-696
 112. TEZCAN Durmuş, Uluslararası Ceza Divanı Açısından Uluslararası Adli Yardım, in Uluslararası Ceza Divanı, Arıkan yay, İstanbul, 2007, s.327-334.
 113. TEZCAN Durmuş, AİHM Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Delillerin Değeri, Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER’e ARMAĞAN, Türk Ceza Hukuku Derneği – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yay, Ankara, 2008, c. II, s. 1221-1227
 114. TEZCAN Durmuş (Translation by Dr. R. Murat ÖNOK), Problems concernig international criminal law in cases regarding terrorism and organised crime, Digesta Turcica, n°3, Ankara, 2007 pp. 128-146
 115. TEZCAN Durmuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, Izmir Barosu Dergisi, 2007/3, Yıl 72/Sayı 3, 218-225
 116. TEZCAN Durmuş, AİHS Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Beta, 2008, s.369-384
 117. TEZCAN Durmuş, İHAM Kararları Işığında İşkence Yasağı ve Hekim Raporları, 5.Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (Ankara Hotel Dedeman, 28 Şubat – 1 Mart 2008), TBB yay, Ankara, 2008, s. 156-180
 118. TEZCAN Durmuş, Bilişim Teknojileri ve Temel Hak ve Özgürlükler, Prof.Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniv. Yay., Istanbul, 2008 c. 1, s. 685-696
 119. TEZCAN Durmuş, Kamu İdaresinin Güvenirliğine, İşleyeşine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar, TCK’nun 2.Yılı Sempozyumu, TCHD yay, Istanbul, 2008, s. 475-486

İdari Görevler

 • D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 1986-1991
 • Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ile İdare Hukuku ABD. Başkanlığı 1986-1998
 • Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığını 1991-2004
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2003-2004

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • The Institute of Electrical Engineers (IEE), London, U.K.
 • Turkish Chamber of Electrical Engineers, Ankara, Turkey
 • North Cyprus Chamber of Electrical Engineers, Lefkoşa, North Cyprus
 • The Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), New York, U.S.A.