Prof. Dr. Ümit HASSAN
Prof. Dr. Ümit HASSAN
Rektör Hukuk Tarihi Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

10 YIL ÖNCE: Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı
Prof. Dr. Ümit Hassan ile Söyleşi

Kaynakça
Basında Prof. Dr. Ümit HASSAN

I. KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum yeri, tarihi: İstanbul, 1943
Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Medenî hâli: Evli
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa – KKTC

II. EĞİTİM
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi; A.Ü.S.B.F.’nde Doktora Yeterlik Sınavı (Pekiyi derece, 1971); A.Ü.S.B.F.’nde Doktora (Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri) (Pekiyi derece, 1975)

III. MESLEK VE ÖĞRETİCİLİK HAYATI

 • 1966-1969 (T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Kontrollu Ziraî Kalkınma Kredileri Müdürlüğü’nde memur olarak) Eğitim-Yayınlar görevlisi ve A.I.D. uzmanları tercümanlığı.
 • 1969-1975 (A.Ü.S.B.F.’nde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri asistanı olarak) A.Ü.S.B.F., B.Y.Y.O., A.İ.T.İ.A., G.H.İ.Y.O., T.O.D.A.İ.E.’nde; Siyaset Bilimi, Çağdaş Siyasal Düşünceler, Türkiye’nin Sosyal Yapısı, Siyasal Doktrinler, Devrim Tarihi, Kamuoyu lisans dersleri.
 • 1975-1985 (A.Ü.S.B.F.’nde Dr. Asistan ve doçent olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü.B.Y.Y.O., G.H.İ.Y.O., A.İ.T.İ.A./ G.Ü.’nde; Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik Sosyal Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji lisans; Devlet Kuramları, Türk – İslâm Düşüncesi’nde Kaynaklar, Çağdaş Siyasal Doktrinler doktora dersleri.
 • 1985-1992 (O.D.T.Ü. İ.İ.B.F.’de doçent ve profesör olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü. İletişim Fakültesi’nde, A.Ü. Avrupa Topluluğu Merkezi’nde; History of Civilizations, Ottoman Economic Social Political Structure, Political Anthropology, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Sosyal Siyasal Yapısı, Sosyoloji, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri lisans; Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, Türk – İslâm Düşüncesinde Kaynaklar, Political Anthropology doktora dersleri.
 • 1993-2009 (Yakın Doğu Üniversitesi’nde) Political Science, Ottoman Administrative and Political Structure, History of Civilizations, Comparative Government, Diplomatic History, International Relations, Hukuk Tarihi, Spor Tarihi lisans; Osmanlı Siyasal Dinamiklerinin Kökenleri, Türk Dış Politikasının Temelleri, XIX. – XX. Yüzyıllar Türk Fikir Tarihi, Türk Romanında Sosyal – Siyasal Yapı yüksek lisans; Yönetimde Liderlik doktora dersleri.

IV. KONGRE / SEMPOZYUM, SEMİNER KATILIM VE KABULLERİ;

BİLİMSEL ÜYELİKLER, ÇALIŞMALAR, ÖDÜLLER

 • 1969 “Toplumsal ve Siyasal İçerik Açısından Türk Halk Şiiri’nde Deyiş Özellikleri”, S.B.F., Ankara.
 • 1973 “İbn Haldun Metodolojisi” S.B.F., Ankara; konferans.
 • 1978 “Ziya Gökalp ‘Külliyat’ının Fikrî Temelleri”, Sanatsevenler Derneği, Ankara; konferans.(3)
 • 1979 “International Colloquy on Human Rights”/ İstanbul; katılımcı.
 • 1983 Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M.’de sunulan; “Eski Türklerde Egemenlik Anlayışı” başlıklı bildiri.
 • 1984 Albert-Ludwigs – Universitat Orientalisches Seminar; bilim kurulu üyeliği.
 • 1984 Johann Wolfgang Goethe – Universitat Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien; “Türkoloji Tarihi ve Disiplinlerarası Çalışmalar” başlıklı bildiri.
 • 1984 “The Good, the Bad and the Ugly According to Rousseau”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, konferans.
 • 1985 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü.
 • 1990 Permanent International Altaistic Conference üyeliği.
 • 1991 “Uluslararası Hukuk’taki Gelişmeler Açısından Kıbrıs ‘Sorun’u”, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa; konferans.
 • 1991 Freie Universitat Berlin Institut für Turkologie; Türkoloji Semineri’ne katılımcı dâveti.
 • 1997 “Water Problems in the Mediterranean Countries”, Uluslararası Konferans, Lefkoşa; Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 1999 “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, Uluslararası Konferans; katılımcı.
 • 2000 “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu”; Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2001 “Cyprus Issue: Past, Present and the Vision for the Future”, Uluslararası Kongre ; Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2002 “Environmental Problems of the Mediterranean Region”, Uluslararası Kongre; Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2002 XI. “Eğitim Bilimleri Kongresi”, Lefkoşa; Kongre Düzenleme Kurulu üyesi; katılımcı.
 • 2004 “International Conference on Computational Intelligence”, Lefkoşa; Açılış Bildirgesi, katılımcı.
 • 2005 “Atatürk’ün Dil(bilim) Konusundaki Düşüncelerinin Temelleri”, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa; konferans.
 • 2005 “Orhan Veli’nin San’at Kavrayışı”, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa.
 • 2006 “İmparatorluktan Laik Hukuk Devletine”, Atatürk ve Hukuk Reformu Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı.
 • 2008 “Eski Türk İnancının Osmanlı Siyasî Sistemine Etkisi” başlıklı bildiri, 7. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, “Ortak Kültür Mirası” seksiyonu.
 • 2009 “Yunus Emre’yi Çevreleyen Ortam”, Yeni Türk Lirasındaki Şahsiyetleri Tanıtım Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu bildirisi.
 • 2010 Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi ‘Yılın Eğitim Adamı’ Uluslararası Ödülü: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

V. YAYINLAR (DAN SEÇMELER)

 • “Tarımsal Kredi Sorunları – Özellikle Tefecilik”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXV – Sayı : 4 (1970) ss. 85-159.
 • “Siyasî Suç Kavramı”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVI – Sayı : 1 (1971) ss. 197-217.
 • “Ölüm Cezası Sorunu : Krıtik Bir Yaklaşım”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVII – Sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.
 • “İbn Haldun Mukaddime’si Metninin Yaygınlık Kazanması Üzerine Notlar” A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVIII – Sayı : 3-4 (1973), ss. 111-126.
 • “İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, A.Ü.S.B.F., Yay., Ankara, Sevinç Mat. , 1977.
 • “İbn Haldun’un Metodu (…), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “Ek”/ A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara 1982.
 • Ronald Dworkin, “Felsefe ve Siyaset” : Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Haz.: M.Tunçay, Millî Eğitim Bak. Yay., İstanbul 1979. (Çeviri.)
 • “ ‘Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik’ Üzerine Mektup”, Toplum ve Bilim, Sayı:14 (1981), ss. 157-163.
 • “Anahanlık ve ‘Modern’ Antropolojinin Çıkmazı : Godelier Örneği”, Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.
 • “Tarihöncesinden Tarihe Şamanlık”,A.Ü.S.B.F.D.,Cilt: XXXVIII – Sayı:1-4 (1983), ss. 97-114.
 • “ ‘İlk Devlet’ Neye Yarar? ”,Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.
 • “Evrim Teorisi ve Anahanlık Tartışmaları”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt XXXIX – Sayı : (1984), ss. 157-166.
 • “İlkel Toplum – Uygar Toplum İlişkisi Konusundaki Yaklaşımlara Bir Bakış”, Prof. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan A.Ü.S.B.F. Yay ., Ankara 1984, ss. 227-240.
 • “Siyasal Teori Üzerine Düşünceler”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXXIX – Sayı : 1-4 (1984), ss. 167-172.
 • Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Kaynak Yay. 1985, V. Yay. 1986, Ankara 1986.
 • “Düşünce ve Bilim Tarihi : Osmanlılık Öncesinde Türklerin Kültür Kökenlerine Bir Bakış” Türkiye Tarihi 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın yön.: S. Akşin, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.
 • “Siyasal Tarih : Açıklamalı Bir Kronoloji”, T.T. 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.
 • “Uluslararası Hukuk Karşısında İlke ve Ölçüt Olarak Demokrasi”. Gündüz Ökçün’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay.,Cilt: 47 – Sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.
 • “İngiliz Dilinin Tarihsel Temelleri Üzerine Söyleşi”, A.Ü.İ.F. Yıllık , Ankara 1993, ss. 143-163.
 • “ ‘İtalya denizde mi yürür?’ ”, Toplumsal Tarih, Sayı: 127 (Temmuz 2004), ss. 104-107.
 • “Computational Intelligence and Philosophical Questions”, International Conference on Computational Intelligence” NEU 2004.
 • Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış’tan Hukuk–İdeoloji’ye , İletişim Yay., 6. basım 2009.
 • “Bilim ve Ütopya’da İbn Haldun”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 148, Ekim 2006.
 • “Mukaddime’ye Dâir ve Sâir”, Toplum ve Bilim, Sayı: 107, 2006, ss. 7-42.
 • “Karahanlılar ve Dîvân Lûgat-it-Türk” Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyât Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, Bildiriler, 2008, ss.7-12.
 • Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler , (gözden geçirilmiş 4. basım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2009.
 • “Fuzulî Zamânı”, Fuzulî Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, 2009.
 • “Türk Destanları: Tarihsel Zemin” , Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı – Yakın Doğu Üniversitesi, Lekoşa 2010.
 • İbn Haldun : Metodu ve Siyaset Teoris i, (Prof. Dr. Süleyman Uludağ çevirisinin esas alınarak yeni yazım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2010.

VI. SON İDARÎ ve TEMSİLÎ GÖREVLER

 • 1993-2001: Yakın Doğu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği.
 • 2001 – : Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü.