Prof. Dr. Işıl ÖZKAN
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN
Devletler Özel Hukuku Öğretim Üyesi*
İlgili Haberler

Adı Soyadı: Işıl Özkan
Doğum Tarihi: 23.04.1949
Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:

 • Lisans Ankara Üniv.Hukuk Fakültesi 1971
 • Y. Lisans/ Seminer Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniv.1972
 • Doktora Ankara Üniv.Hukuk Fakültesi 1983

Akademik Unvanlar:

 • Doktor Kamu Hukuku Ankara Üniv. 1983
 • Doçent Devletler Hukuku Ankara Üniv. 1995
 • Profesör Devletler Özel Hukuku Dokuz Eylül Üniv. 2004
 • Doçent unvanını aldığı tarih: 1995

Yayınlar

Kitaplar

 • Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1987, XV+219 sayfa, Kazancı Yayınları.
 • Yabancıların Çalışma Hürriyeti ve Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, İstanbul 1997,XXIV+206 sayfa, Kazancı Yayınları, ISBN-975-376-112-9.
 • Devletler Özel Hukukunda İkametgah,Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. “Tüzel Kişilerin Ehliyetlerinin Gaye ile Sınırlandırılması” Adalet Dergisi, Yıl 66, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Sayı 3-4, s. 616-637.
 2. “Devletin Yargı Dokunulmazlığı”, Prof. Dr. MAHMUT Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 613-648.
 3. “Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi”, Seha L. Meray’a Armağan, AÜSBF Yayını, C.I, s. 176-222.
 4. “Yabancıların Türkiye’de Arazi İktisabı”, AÜHF, Prof.Dr. Osman Berki Armağanı, Ankara, 1977, s. 667-721.
 5. “Çocuk Hakları”, İnsan Hakları Armağanı, XXX.yıl, Ankara, 1978, s.149-197.
 6. “Kadın Hakları (Hukuki Açıdan)”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 1980, s.51-78.
 7. “La Reconnaissance et L’exécution des Jugements Etrangers en Turquie”, Separatdruck aus der “Schweizerischen Juristen-Zeitung” Heft 22, 1983, s.353-355.
 8. “Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmelerine İlişkin Son Değişiklikler”, Ankara Barosu Dergisi, sa: 1984, S. 5, Yıl: 41, s.735-740.
 9. “Suriye Uyrukluların Yaptıkları Uzun Süreli Kira Akitlerinin Hukuki Geçerliliği”, Ankara Barosu Dergisi, sa:1986/2, Yıl.43, s.735-740.
 10. “Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi”, Avrupa Toplulukları Konusunda Araştırmalar, Eylül, 1988, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yayını, s.397-425.
 11. “Avrupa Topluluğu Hukukunun Önceliği ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Topluluk Hukukunun Önceliğindeki Rolü”, Maliye Dergisi, 92, Ocak-Şubat 1989, s. 20-36.
 12. “Avrupa Toplulukları Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Doğuracağı Sorunlar”, İçtihat Bülteni, Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara, 1989, s. 107-120.
 13. “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İnsan Hakları, Maliye Yazıları, Mayıs-Haziran 1990, s. 95-99.
 14. “Çokuluslu Şirketlerde Çelişen İstemler”, Maliye Yazıları, sa:28, Ocak-Şubat 1991, s. 33-44.
 15. “Türk Vatandaşlığından Çıkarılanların Mallarının Tasfiyesi”, Cumhuriyetin 70 nci Yılında Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 50 Yaşında, Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara, 1993, s. 85-96.
 16. “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunla (MÖHUK) İlgili Bazı Açıklamalar”, Cumhuriyetin 70 nci Yılında Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 50 Yaşında, Maliye Bakanlığı Yayını. Ankara, 1993, s. 67-84.
 17. “Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımından Doğan Kanunlar İhtilafı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa:1995/1, Yıl.8, s. 59-79.
 18. “Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvetin Önlenmesi Konusunda OECD Tavsiye Kararı ve Sözleşmesi” ( Ali Bozer’e Armağanı), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, s.747-760.
 19. “AİHM’nin Düşünceyi İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Türkiye Kararları” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001/3, Yıl: 14, s. 781-833.
 20. “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler” MHB, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Yıl 22, S:2, 2002, s. 619-643.
 21. “Göçmen İşçilerin Korunması” Prof.Dr.Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s.1017-1039.
 22. “Avrupa Birliğinde Hizmet Edimi Serbestisi Bağlamında Avukatların Serbest Dolaşımı” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.60, Eylül-Ekim, 2005, s. 55-71.
 23. “Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukuku ile Üye Devletler Ulusal Hukukları Arasındaki İlişkiler” Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün Anısına Armağan, MHB (Özel sayı) 2007, s. 271-300.
 24. “Yargıtay İçtihatlarına Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde ‘Uygulanan Hukuk’ Denetimi” Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, 2008, s. 249-276.
  Türk ve Alman Hukukunda Çifte Vatandaşlık Konusunda Gelişmeler”, (AÜHFD, 53. sayı, baskıda).
 25. “Türk Vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu” (Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD, baskıda).

Kitap İncelemesi
Turhan Turgut, KKTC Yurttaşlık Hukuku, Ankara-2002, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Yıl. 23, S.1-2/2003, s. 919-925.

Tebliğler

 1. “AB’de Avukatların Serbest Dolaşımı” İzmir Barosu, 5 Kasım 2005.
 2. “Teb’adan Vatandaşlığa” Atatürk ve Hukuk Reformu Sempozyumu, 20 Kasım 2006, İzmir.
 3. “Sınırlar Kimlik, Ulus ve Devletin Sınırları” (2007-2008 DEÜ Hukuk Fakültesi Ders Yılı Açılış Konuşması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006, C. 8, Sa: 2, s.1-5’de basıldı.))